zendo & sangha


De zendo

De meditatieruimte wordt zendo genoemd. Het is een sacrale ruimte die we volgens de traditie betreden met de linkervoet en een buiging.
In de zendo hangt een groot rood bord met daarop de lineage: alle namen van de zenleraren vanaf de Boeddha tot en met Niko Tenko Roshi. In de zendo moeten de schoenen uit.


De Sangha

Met sangha bedoelen we de groep beoefenaars binnen onze zenschool. Het zenpad gaan we niet alleen. Vanaf het moment dat we voor het eerst de zendo binnenkomen, begint een proces van wederzijdse overdracht. In de gezamenlijeke beoefening ontstaat op natuurlijke wijze een soort ‘boeddhaveld’ waarin we met elkaar resoneren: in ons enthousiasme voor de dharma, maar ook in onze ‘hangups’.
Het Zen Centrum Amsterdam wordt gerund door vrijwilligers. De sangha van Zen Centrum Amsterdam kent verschillende werkgroepen waarin vrijwilligers werkzaam zijn: het bestuur, de programmawerkgroep, de portiersgroep, de kantinegroep, de zendogroep, de schoonmaakgroep, de groep publiciteit, de redactie voor ons informatieblad de Zensor, de website, en het secretariaat.

Lees hier de meest actuele nieuwsbrief >


Ethische richtlijn

De leraren van Zen Centrum Amsterdam voelen zich gebonden aan de bodhisattvavoorschriften. Ook van medesanghaleden mag worden verwacht dat hen gedrag hierop is gebaseerd, zodat de sfeer van veiligheid, openheid, respect, betrokkenheid en vertrouwen gewaarborgd blijft.

Bekijk de ethische richtlijn van Zen Centrum Amsterdam >

Ethische richtlijn

Zen Centrum Amsterdam is een lekensangha waar de zenpraktijk wordt beoefend in wekelijkse groepen onder leiding van verschillende leraren. De opzet van het Zen Centrum is om iedereen die wil de faciliteiten en gelegenheid te bieden om serieus zen te beoefenen onder leiding van gekwalificeerde en ervaren leraren.
Daarbij is het van belang dat er een sfeer is van veiligheid, openheid, respect, betrokkenheid en vertrouwen. De leraren van het Zen Centrum voelen zich gebonden aan de bodhisattvavoorschriften en je mag zowel van hen als van je medesanghaleden gedrag verwachten dat hierdoor is geïnspireerd.

Precieze richtlijnen voor dit gedrag zijn niet zo makkelijk te geven en dat willen we hier ook niet doen. Het gaat eerder om een klimaat waarin wij aanspreekbaar zijn op ons gedrag, zodat iedereen die bij het Zen Centrum betrokken is zich veilig en op zijn/haar gemak kan voelen. Dat vraagt om een zorgvuldige en respectvolle omgang met elkaar én met de afspraken die binnen de sangha en de zendo zijn gemaakt. Bijvoorbeeld met de afspraak dat alles wat in daisan (persoonlijk onderhoud) en groepsdaisan wordt besproken, vertrouwelijk blijft.

Mocht er sprake zijn van gedrag dat grenzen overschrijdt of ongewenst is, dan is de leraar in de groep het eerste aanspreekpunt. Als ongewenst gedrag beschouwen wij bijvoorbeeld: verbaal en fysiek geweld, pesten en seksuele intimidatie.
Er kunnen zich natuurlijk ook gevallen voordoen waarbij de leraar zelf betrokken is, waarbij om andere redenen het ongewenste gedrag moeilijk met de leraar zelf besproken kan worden, of waarbij de klager van mening is dat de leraar de klacht niet naar behoren heeft afgehandeld. Daarvoor heeft Zen Centrum twee personen gevraagd om als vertrouwenspersoon te fungeren.

De rol van vertrouwenspersoon is vooral die van iemand met een luisterend oor, die zorgvuldig omgaat met wat in vertrouwen wordt verteld. Het is aan de vraagsteller om te beslissen wat er daarna gebeurt, waarbij de vertrouwenspersoon advies kan geven en iemand desgewenst kan begeleiden in de stappen die hij of zij verder wil zetten. Zo is het mogelijk dat de klager zich alsnog tot de leraar richt, de klacht neerlegt bij het bestuur, of, in laatste instantie, zich richt tot de vertrouwenspersoon van de Boeddhistisch Unie Nederland.

Marijke Vulink en Cornelia Wierenga hebben de taak van vertrouwenspersoon op zich genomen. Zij hebben langdurige ervaring met zen en zijn vertrouwd met de sfeer en gang van zaken binnen het Zen Centrum. Als vertrouwenspersoon vervullen zij een onafhankelijke rol en zullen strikt vertrouwelijk omgaan met wat aan hen wordt voorgelegd.

De contactgegevens van de vertrouwenspersonen zijn:

Marijke Vulink
Cornelia Wierenga


ANBI-status

Zen Centrum Amsterdam is erkend als een algemeen nut beogende instelling, en heeft de ANBI-status. Dit betekend dat je schenkingen aan Zen Centrum Amsterdam kunt aftrekken van de belasting.

Bekijk de ANBI-gegevens van Zen Centrum Amsterdam >

Naam instelling

Stichting Zen Centrum Amsterdam Kanzeon

RSIN

814503494
Post-of bezoekadres
Binnenkant 39
1011 BM Amsterdam

Doelstelling

De stichting is een religieuze instelling met als doel het organiseren van religieuze bijeenkomsten alsmede het bevorderen van de interesse, de studie en het beoefenen van het zenboeddhisme.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

1. Statutaire doelstelling

De doelstelling van de stichting is opgenomen in de statuten en luidt als volgt.
De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de interesse en studie, het beoefenen en uitbreiden van het zenboeddhisme en te komen tot de ontwikkeling van een gemeenschap, welke een oriëntatiepunt in de Nederlandse en Europese samenleving wil zijn.

Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

2. Afwezigheid winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

2a. Bestemming resultaat en liquidatiesaldo

Een eventueel in een jaar behaald positief resultaat wordt aangewend/gereserveerd ter dekking van  de onderhoudskosten, huur, inventaris en onvoorziene uitgaven.

Bij ontbinding van de stichting geldt:
Het besluit tot ontbinding moet inhouden op welke wijze, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting, een eventueel batig liquidatiesaldo zal worden besteed. De vereffening van het vermogen van de stichting geschiedt door het bestuur.

3. Beleid

3.1 Te verrichten werkzaamheden van de stichting

De werkzaamheden van de stichting bestaan uit het organiseren van bijeenkomsten op wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse basis. Aldaar wordt onderricht gegeven in de praktische beoefening van het zenboeddhisme, de leer, de geschiedenis, als ook in de overeenkomst en het verschil met andere spirituele stromingen.

3.2 Werving van gelden

De stichting verwerft haar inkomsten uit donaties, geschonken naar aanleiding van haar werkzaamheid. Bij eenmalige, grotere activiteiten (verhuizing, verbouwing) is de stichting afhankelijk van extra donaties.

3.3 Beschikken over het vermogen van de stichting

Op grond de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

3.4 Uitkeringsbeleid

De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling. Het doen van  uitkeringen aan de oprichters van de stichting of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting is niet toegestaan.

4. Beheer

4.1 Vermogen van de stichting

Het vermogen van de stichting is uitsluitend te gebruiken voor de noodzakelijke werkzaamheden van de stichting, als voor de aanschaf van activa voor haar (voorziene) werkzaamheden.

4.2 Beloning beleidsbepalers

Bestuurders ontvangen geen salaris of bezoldiging. De docenten ontvangen evenmin salaris of bezoldiging, doch slechts een bescheiden vergoeding voor de activiteiten die ze verrichten.

4.3 Beschrijving administratieve organisatie

De financiën van de stichting worden beheerd door de penningmeester Julia Veldkamp. De jaarrekening wordt opgesteld door administratiekantoor Abri, gevestigd in Den Haag.

Functie van de bestuurders

Rob Eckhardt : voorzitter en beheer pand
Harry Stein: communicatie
Beppie van den Hengel: penningmeester

Het bestuur behartigt de belangen van de stichting in de ruimste zin des woords en is binnen de grenzen van de statuten van de stichting bevoegd alle daden van beheer en beschikking te verrichten die het  voor de verwezenlijking van het doel nodig of wenselijk acht.

Beloningsbeleid

De leraren ontvangen geen beloning of bezoldiging doch slechts een bescheiden vergoeding.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten is te vinden op deze website.

5. Financiële verantwoording

Download hier de beknopte jaarrekening (PDF)

6. Financiële Beleidsplan komende jaren

Zen Centrum Amsterdam richt zich erop de huidige activiteiten te borgen en in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast is het streven om een buffer in stand te houden met het oog op te voorziene en onvoorziene wijzigingen in de structuur.


Bibliotheek

In de bibliotheek van Zen Centrum Amsterdam bevinden zich momenteel meer dan achthonderdvijftig boeken en DVD’s. Deze kunnen tegen een kleine vergoeding worden geleend door donateurs van Zen Centrum Amsterdam.

Heb je vragen over de bibliotheek? Mail deze dan naar bibliotheek@zenamsterdam.nl.

Ga naar de on-line catalogus van Zen Centrum Amsterdam >


Bestuursleden

Voorzitter – Rob Eckhardt
Beheer pand – Rob Eckhardt
Communicatie – Harry Stein
Penningmeester – Beppie van den Hengel


 Werkgroepen

Programmawerkgroep – Niko Tenko Roshi
Schoonmaak – Alfred Marseille
Secretariaat – Rob Eckhardt
Portiers – Portiers@zenamsterdam.nl
Website – Marieke Heijman
Zendogroep – Joke Sensei
Zensor – zensor@zenamsterdam.nl
Bibliotheek – Francesco Izzo
Bloemen – Bloemen@zenamsterdam.nl
Ochtend Jikido’s – Marianka Schep
Naaien Rakusu’s – rakusu@zenamsterdam.nl


 Verhuur zendo

Je kunt de ruimte van Zen Centrum Amsterdam ook huren. Op de pagina ruimte huren vind je daar meer informatie over. Je kunt ook contact opnemen met Rob Eckhardt.


 Zensor

Ieder kwartaal verschijnt de Zensor: het papieren ledenblad van het centrum. Vaste donateurs krijgen de Zensor gratis, anderen kunnen voor € 3 een exemplaar meenemen uit de zendo. Het laatste exemplaar kun je hier downloaden:


Nieuwsbrief

Maandelijks verschijnt onze nieuwsbrief. Deze kun je per email gratis ontvangen.


Downloads

Relevante documenten voor degenen die Jukai ontvangen: