Het Mystieke Netwerk

Of ik de bron ook ken! Haar wellen en haar stromen,
al is zij nachtelijk!
Die eeuwige Bronaar stroomt verholen,
toch weet ik waar haar stroombed ligt verscholen,
al is Zij nachtelijk.

Johannes van het Kruis
 
Vanaf nu is de website www.mystieknetwerk.nl toegankelijk.

Deze website biedt een verzameling teksten, gedichten, beschouwingen, muziekfragmenten, die een antwoord geven op de vraag: wat is de mystieke bron van religie? De citaten worden begeleid met een korte inleiding of commentaar.

Hier komen vooral mystici, ervaringsdeskundigen bij uitstek, aan het woord. Dus niet zozeer de theologen, filosofen, antropologen, sociologen of psychologen, Wetenschappers van velerlei specialismen hebben over religie bibliotheken vol geschreven. Hun onderzoek heeft geleid tot waardevolle inzichten, tot een beter begrip, ook als zij zich kritisch uitspreken over de religieuze tradities. Maar wetenschap blijft altijd religie bezien vanaf de buitenkant. Dat is ook haar taak, wil zij objectieve feiten aan het licht brengen.

Met deze website wil ik blijven staan bij het inwendige van de religiositeit, bij datgene wat niet altijd zichtbaar is, wat subjectief, persoonlijk, individueel is, hoewel dit persoonlijke, subjectieve blijkbaar ook gedeeld wordt met anderen, waardoor het toch weer een bepaalde mate van algemeenheid of objectiviteit kent. Zo kent de mystiek zijn eigen vorm van wetenschappelijkheid.

Hoewel die mystieke bron onkenbaar is, ‘zij is nachtelijk’, zoals Johannes van het Kruis in het motto van deze website bezingt, valt er niettemin heel veel over haar te vertellen.

Al deze citaten getuigen niet alleen van de aanwezigheid in hun binnenste van deze mystieke bron, maar ook wat dit betekende voor alles wat uit deze mysterieuze oorsprong voortkomt. Van hieruit wordt een bepaald licht geworpen op de kracht van de verbeelding, op de betekenis van taal en woordkunst, de muziek, de schilderkunst. Zij spreken van een mystieke zienswijze op het lichaam als vorm van energie. Zij bieden een ongewone kijk op genderkwesties en leren een verrassende, soms ook zeer kritische houding tegen over het relationele, het sociale en de samenleving. Deze teksten, artistieke expressies en mystieke overwegingen komen, naar eigen zeggen, niet alleen voort uit de mystieke bron, zij willen de lezer, de toehoorder en toeschouwer ook terug leiden naar deze oorsprong.

Elke tekst vertelt iets over het onderwerp van het desbetreffende hoofdstuk en tezamen vertellen de citaten het verhaal van het ontdekken van die mystieke bron waarvan alle religie is afgeleid. De website is een boek – in citaten. Daarbij werk ik tegelijkertijd aan een manuscript waarvan de citaten het skelet zijn. De reeds uitgewerkte stukken zijn ondertekend met NT.

Deze website wordt regelmatig gecorrigeerd, aangevuld en uitgebreid.

Ik hoop op ‘meelezers’ die gezamenlijk en geleidelijk de grote, humane waarde van de mystiek willen leren kennen. Suggesties voor correcties, aanvullingen, citaten, poëzie, verhalen, boeken, voorbeelden uit de kunst, muziek graag naar:

nico@mystieknetwerk.nl