ethische richtlijnen

De leraren van Zen Centrum Amsterdam hebben zich verbonden met de bodhisattvavoorschriften. Ook van medesanghaleden mag worden verwacht dat hen gedrag hierop is gebaseerd, zodat de sfeer van veiligheid, openheid, respect, betrokkenheid en vertrouwen gewaarborgd blijft.

Zen Centrum Amsterdam is een lekensangha waar de zenpraktijk wordt beoefend in wekelijkse groepen onder leiding van verschillende leraren. De opzet van het Zen Centrum is om iedereen die wil de faciliteiten en gelegenheid te bieden om serieus zen te beoefenen onder leiding van gekwalificeerde en ervaren leraren.
Daarbij is het van belang dat er een sfeer is van veiligheid, openheid, respect, betrokkenheid en vertrouwen. De leraren van het Zen Centrum voelen zich gebonden aan de bodhisattvavoorschriften en je mag zowel van hen als van je medesanghaleden gedrag verwachten dat hierdoor is geïnspireerd.

Precieze richtlijnen voor dit gedrag zijn niet zo makkelijk te geven en dat willen we hier ook niet doen. Het gaat eerder om een klimaat waarin wij aanspreekbaar zijn op ons gedrag, zodat iedereen die bij het Zen Centrum betrokken is zich veilig en op zijn/haar gemak kan voelen. Dat vraagt om een zorgvuldige en respectvolle omgang met elkaar én met de afspraken die binnen de sangha en de zendo zijn gemaakt. Bijvoorbeeld met de afspraak dat alles wat in daisan (persoonlijk onderhoud) en groepsdaisan wordt besproken, vertrouwelijk blijft.

Mocht er sprake zijn van gedrag dat grenzen overschrijdt of ongewenst is, dan is de leraar in de groep het eerste aanspreekpunt. Als ongewenst gedrag beschouwen wij bijvoorbeeld: verbaal en fysiek geweld, pesten en seksuele intimidatie.
Er kunnen zich natuurlijk ook gevallen voordoen waarbij de leraar zelf betrokken is, waarbij om andere redenen het ongewenste gedrag moeilijk met de leraar zelf besproken kan worden, of waarbij de klager van mening is dat de leraar de klacht niet naar behoren heeft afgehandeld. Daarvoor heeft Zen Centrum twee personen gevraagd om als vertrouwenspersoon te fungeren.

De rol van vertrouwenspersoon is vooral die van iemand met een luisterend oor, die zorgvuldig omgaat met wat in vertrouwen wordt verteld. Het is aan de vraagsteller om te beslissen wat er daarna gebeurt, waarbij de vertrouwenspersoon advies kan geven en iemand desgewenst kan begeleiden in de stappen die hij of zij verder wil zetten. Zo is het mogelijk dat de klager zich alsnog tot de leraar richt, de klacht neerlegt bij het bestuur, of, in laatste instantie, zich richt tot de vertrouwenspersoon van de Boeddhistische Unie Nederland.

Cornelia Wierenga heeft de taak van vertrouwenspersoon op zich genomen. Zij heeft langdurige ervaring met zen en is vertrouwd met de sfeer en gang van zaken binnen het Zen Centrum. Als vertrouwenspersoon vervult zij een onafhankelijke rol en zal strikt vertrouwelijk omgaan met wat aan haar wordt voorgelegd.

De contactgegevens van het vertrouwenspersoon is:

Cornelia Wierenga