ANBI-status

Zen Centrum Amsterdam is erkend als een algemeen nut beogende instelling, en heeft de ANBI-status. Dit betekent dat je schenkingen aan Zen Centrum Amsterdam kunt aftrekken van de belasting.

Naam instelling

Stichting Zen Centrum Amsterdam Kanzeon

RSIN

814503494
Post-of bezoekadres
Binnenkant 39
1011 BM Amsterdam

Doelstelling

De stichting is een religieuze instelling met als doel het organiseren van religieuze bijeenkomsten alsmede het bevorderen van de interesse, de studie en het beoefenen van het zenboeddhisme.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

1. Statutaire doelstelling

De doelstelling van de stichting is opgenomen in de statuten en luidt als volgt.
De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de interesse en studie, het beoefenen en uitbreiden van het zenboeddhisme en te komen tot de ontwikkeling van een gemeenschap, welke een oriëntatiepunt in de Nederlandse en Europese samenleving wil zijn.

Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

2. Afwezigheid winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

2a. Bestemming resultaat en liquidatiesaldo

Een eventueel in een jaar behaald positief resultaat wordt aangewend/gereserveerd ter dekking van  de onderhoudskosten, huur, inventaris en onvoorziene uitgaven.

Bij ontbinding van de stichting geldt:
Het besluit tot ontbinding moet inhouden op welke wijze, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting, een eventueel batig liquidatiesaldo zal worden besteed. De vereffening van het vermogen van de stichting geschiedt door het bestuur.

3. Beleid

3.1 Te verrichten werkzaamheden van de stichting

De werkzaamheden van de stichting bestaan uit het organiseren van bijeenkomsten op wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse basis. Aldaar wordt onderricht gegeven in de praktische beoefening van het zenboeddhisme, de leer, de geschiedenis, als ook in de overeenkomst en het verschil met andere spirituele stromingen.

3.2 Werving van gelden

De stichting verwerft haar inkomsten uit donaties, geschonken naar aanleiding van haar werkzaamheid. Bij eenmalige, grotere activiteiten (verhuizing, verbouwing) is de stichting afhankelijk van extra donaties.

3.3 Beschikken over het vermogen van de stichting

Op grond de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

3.4 Uitkeringsbeleid

De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling. Het doen van  uitkeringen aan de oprichters van de stichting of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting is niet toegestaan.

4. Beheer

4.1 Vermogen van de stichting

Het vermogen van de stichting is uitsluitend te gebruiken voor de noodzakelijke werkzaamheden van de stichting, als voor de aanschaf van activa voor haar (voorziene) werkzaamheden.

4.2 Beloning beleidsbepalers

Bestuurders ontvangen geen salaris of bezoldiging. De docenten ontvangen evenmin salaris of bezoldiging, doch slechts een bescheiden vergoeding voor de activiteiten die ze verrichten.

4.3 Beschrijving administratieve organisatie

De financiën van de stichting worden beheerd door de penningmeester Jaap Rekvelt. De jaarrekening wordt opgesteld door Van der Plaat Accountants & Adviseurs, gevestigd in Barendrecht.

Functie van de bestuurders

Harry Stein: voorzitter
Jaap Rekvelt: penningmeester
Alfred Marseille: secretaris

Het bestuur behartigt de belangen van de stichting in de ruimste zin des woords en is binnen de grenzen van de statuten van de stichting bevoegd alle daden van beheer en beschikking te verrichten die het  voor de verwezenlijking van het doel nodig of wenselijk acht.

Beloningsbeleid

De leraren ontvangen geen beloning of bezoldiging doch slechts een bescheiden vergoeding.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten is te vinden op deze website.

5. Financiële verantwoording

Download hieronder de beknopte jaarrekening.

6. Financiële Beleidsplan komende jaren

Zen Centrum Amsterdam richt zich erop de huidige activiteiten te borgen en in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast is het streven om een buffer in stand te houden met het oog op te voorziene en onvoorziene wijzigingen in de structuur.

Download PDF
Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2022
Beleidsplan 2022-2023
Beleidsplan 2022-2023
Formulier publicatieplicht ANBI
Formulier publicatieplicht ANBI